Informačný systém ESO9®

 

Školenia pre používateľov

Používateľ začiatočník

Úvodné predstavenie systému. Účastníci sa naučia základné ovládanie a princípy práce v aplikáciách ESO9.

Viac informácií

Tvorba zostáv

Možnosti tvorby tlačových výstupov v aplikáciách ESO9. Účastníci sa naučia pracovať s generátorom zostáv Stimulsoft.

Viac informácií

Mzdy začiatočník

Zoznámenie s prácou v ESO9 Mzdy.

Viac informácií

Personalistika

Podrobné zoznámenie s možnosťami evidencie personálnych procesov v ESO9 Mzdy a Personalistika.

Viac informácií

Certifikačné školenia

Pre firmu ktorá používa informačný systém ESO9 je výhodné mať medzi svojimi zamestnancami certifikovaného správcu oprávneného vykonávať v aplikácii úpravy, ktoré by si inak spoločnosť musela objednávať. Aj pre konzultantov ESO9 Slovakia s.r.o. je prítomnosť certifikovaného správcu u zákazníka výhodou. Certifikovaný správca pomáha konzultantovi pri presnej definícii požiadaviek na úpravy systému.

Správca Start

Úvodné školenie pre budúcich správcov aplikácií ESO9.

Viac informácií

Správca Profi

Pokračovanie školenia pre budúcich správcov aplikácií ESO9.

Viac informácií

Správca Implementátor

Účastníci získajú vedomosti potrebné pre vlastné úpravy a rozvoj aplikácií ESO9.

Viac informácií

ESO9 Výroba

Rozširujúce školenie pre správcu ESO9 zamerané na oblasť ESO9 Výroba.

Viac informácií

ESO9 PAM

Rozširujúce školenie pre správcu ESO9 zamerané na oblasť ESO9 Mzdy a Personalistika.

Viac informácií

Školenia pre používateľov

Čo vás naučíme?

Základné ovládanie a princípy práce v aplikáciách ESO9

Pre koho je určené?

Pre nových používateľov

Rozsah

1 deň

Preberané témy

 • Základná filozofia systému
 • Zoznámenie s prostredím
 • Základné ovládanie
  • zaznamenávanie údajov
  • vyhľadávanie
  • triedenie
  • filtrovanie
  • konfigurácia
 • Základy práce s tlačovými výstupmi

Čo vás naučíme?

Tvorbu tlačových výstupov v aplikáciách ESO9
Pracovať s generátorom zostáv Stimulsoft

Pre koho je určené?

Pre pokročilých používateľov

Rozsah

1 deň

Preberané témy

 • Možnosti tlačových výstupov ESO9
  • opisy dát
  • IDC/HTX zostavy
  • prostredie SINEA
 • Generátor zostáv Stimulsoft
  • základné prostredie návrhára zostáv
  • návrhy zostáv nad formulárom
  • možnosti prehliadača Stimulsoft
  • parametrizácia zostáv
  • návrhy zostáv „na zelenej lúke“
  • interaktívne zostavy
  • master-slave zostavy
  • typy výstupov zostáv
  • grafické zostavy
  • pokročilé možnosti návrhára Stimulsoft

Čo vás naučíme?

Spracovávať mzdy v aplikácii ESO9

Pre koho je určené?

Pre mzdových účtovníkov

Rozsah

1 deň

Preberané témy

 • Základná filozofia ESO9 Mzdy
 • Možnosti základného nastavenia
 • Základný postup pri spracovaní miezd
 • Tlačové výstupy

Čo vás naučíme?

Viesť evidenciu v aplikácii ESO9 PAM

Pre koho je určené?

Pre personalistov a mzdových účtovníkov

Rozsah

2 dni

Preberané témy

1. deň

 • Číselníky personalistiky
 • Oblasť pracovných pozícií a funkcií
  • požadovaná kvalifikácia
  • vlastnosti
  • činnosti - pracovné náplne
 • Výstupy v personalistike - dodané zostavy

2. deň

 • Oblasť vzdelávania
  • kurzy a školenia
  • prehliadky
  • plánovanie vzdelávanie

Certifikačné školenia

Čo vás naučíme?

Základy technológie a dátového modelu

Pre koho je určené?

Pre budúcich správcov aplikácií ESO9
Je nutná znalosť základnej obsluhy systému

Rozsah

2 dni

Preberané témy

1. deň

 • Základné pojmy
 • Trojvrstvová architektúra ESO9
 • Inštalácia aplikačného servera
 • Inštalácia databázového servera
 • Inštalácia klienta
 • Hardvérové odporúčania
 • Tvorba zákazníckej aplikácie
 • Aplikačný server .NET

2. deň

 • Stručný úvod do problematiky relačných databáz
 • Dátový model ESO9 v praktických ukážkach
 • Podrobné zoznámenie s kľúčovými tabuľkami
 • Stručnejší prehľad o ďalších tabuľkách
 • Toky dokladov v ESO9 a väzby medzi nimi (nákup, predaj)
 • Možnosti rôznych tokov dokladov - rôzne cesty s ohľadom na plné / čiastočné plnenie
 • Základné nastavenie jednotlivých typov dokladov - vždy s odkazom na dátový model
 • Záverečný test

Čo vás naučíme?

Inštalovať nové verzie a doplnky
Orientovať sa v jednotlivých oblastiach s dôrazom na nastavenie číselníkov

Pre koho je určené?

Pokračovanie školenia pre budúcich správcov aplikácií ESO9

Rozsah

5 dní

Preberané témy

1. deň

 • Inštalácia systému, možné chyby v inštalácii
 • Rozdiely medzi prvou inštaláciou a inštaláciou UpDate
 • Nastavenie zabezpečenia IS ESO9
 • Štýly a práca s nimi

2. deň

 • Základné práce s dátami, základné dátové výstupy / zostavy
 • Základné pojmy účtovníctva
 • Zopakovanie základných tabuliek dátového modelu a tokov dokladov
 • Na činnostiach oblasti Nákupu bude predvedený základný postup (objednanie tovaru, jeho príjem na sklad, prijatie faktúry za tovar), zamerané na mechanizmy napĺňania nového dokladu
 • Bližšie zoznámenie s číselníkmi
 • Založenie dokladu ručne alebo kópiou
 • História dokladov

3. deň

 • Na činnostiach oblasti Predaje bude predvedený základný postup (prijatie objednávky, dodanie tovaru, fakturácia dodaného tovaru), zamerané na ceny a cenovú politiku
 • Bližšie zoznámenie s číselníkmi ovplyvňujúcimi cenovú politiku
 • Popis všetkých cenových položiek tabuľky SDOK
 • Založenie dokladu kópiou - čiastočné plnenie

4. deň

 • Financie, Saldokonto, Účtovníctvo
 • Bližšie zoznámenie s ďalšími číselníkmi
 • Pokladničné doklady
 • Bankové výpisy (doklady)
 • Platobné príkazy
 • Párovanie, evidencia saldokonto
 • Zápočty
 • Účtovné výstupy (výkazy)

5. deň

 • Majetok
 • Opakované doklady
 • Plánované doklady
 • Certifikačný test

Čo vás naučíme?

Vykonávať vlastné úpravy a rozvíjať aplikácie ESO9

Pre koho je určené?

Pre absolventov Správca Profi

Rozsah

5 dní

Preberané témy

 • Aplikačný web, pravidlá ESOFORM
 • Práca s SQL
 • Rozširovanie dátového modelu
 • Obchodné pravidlá
 • Kopírovacie procedúry
 • Generátor zostáv
 • Záverečný test

Čo vás naučíme?

Orientovať sa v oblasti ESO9 Výroba

Pre koho je určené?

Pre absolventov Správca Profi a Implementátor

Rozsah

3 dni

Preberané témy

1. deň

 • Inštalácia ESO9 Výroba
  • bežná inštalácia
  • zálohovanie
  • pomocník
  • nastavenia aplikácie
  • parametre
  • užívateľské objekty
  • používatelia
  • skupiny používateľov
  • systémové nástroje
  • činnosti
  • zabezpečenie
 • Základné spoločné číselníky výroby povinné
  • Typové operácie
  • Pracovisko
  • Kalkulačné členy
  • Kalkulačný vzorec
 • Základné spoločné číselníky nepovinné
 • Všeobecné číselníky
 • Dátový model ESO9 Výroba

2. deň

 • Príprava výroby
 • Zadávanie a plánovanie výroby

3. deň

 • Realizácia výroby - odvádzanie
 • Montáže
 • Plán ďalších verzií
 • Záverečný test

Čo vás naučíme?

Vykonávať vlastné úpravy a rozvíjať aplikácie ESO9 PAM

Pre koho je určené?

Pre absolventov Správca Profi a Implementátor

Rozsah

3 dni

Preberané témy

1. deň

 • Inštalácia a zálohovanie, konverzie dát
 • Nastavenia aplikácie
 • Mzdové zložky a závislosti, klonovanie
 • Základné spoločné číselníky povinné
 • Základné spoločné číselníky nepovinné

2. deň

 • Stručne dátový model ESO9 Mzdy a Personalistika
 • Oblasti riešené v ESO9 Personalistika
  • číselníky
  • oblasť pracovných miest
  • oblasť vzdelávania
  • výstupy z personalistiky
 • Popis základných princípov a postupov v personalistike

3. deň

 • Oblasti riešené v ESO9 Mzdy
 • Popis základných princípov a postupov spracovania miezd
 • Popis nastavenia účtovania miezd a importu platieb z miezd
 • Záverečný test